Vykurovací systém pre benediktínsky kláštor v Sampore

Vykurovací systém pre benediktínsky kláštor v Sampore

Popis projektu

Projekt realizujú slovenskí benediktíni, v rámci obnovy svojej činnosti na Slovensku po vyše 200 ročnej vynútenej prestávke. Kláštor Premenenia Pána je prvým (a zatiaľ jediným) benediktínskym kláštorom na našom území v novodobej ére. Výstavba kláštora začala v roku 2006 a v roku 2010 bol kláštor oficiálne otvorený po ukončení prvej etapy výstavby. V roku 2012 získali Samporskí benediktíni štatút konventuálneho priorátu, čím sa ich kláštor stal plnohodnotným svojprávnym kláštorom. Slovenskí benediktíni sa nezapojili do cirkevných reštitúcií a nezískali na výstavbu žiadne prostriedky zo strany štátu. Úspešné zakončenie prvej etapy je najmä dielom tisícov drobných prispievateľov z celého Slovenska a tiež banskobystrickej diecézy a niektorých organizácií, ktoré podporujú rozvoj cirkvi.

Prvá etapa výstavby kláštora zahŕňala predovšetkým kostol a dom hostí, v ktorom dočasne býva aj samotné mníšske spoločenstvo. Rast spoločenstva a záujem ďalších kandidátov o vstup do kláštora nás núti pokračovať v druhej etape výstavby, ktorá predovšetkým zahŕňa samotnú klauzúrnu budovu a umožní zväčšiť kapacity pre ubytovaných hostí kláštora. Realizácia vykurovania predstavuje značnú finančnú položku, no zároveň predstavuje poslednú reálnu prekážku pred dokončením celého kláštora.

Vzhľadom na miestne pomery, investičné a prevádzkové náklady, bol zvolený vykurovací systém na báze tepelných čerpadiel, doplnených o solárne kolektory. Cena celej realizácie je vyčíslená na 369 618,30 EUR. Z tejto sumy hľadá kláštor prostriedky najmä na realizáciu samotnej kotolne (185 335.- EUR) Projekt je možné realizovať len mimo vykurovacej sezóny, keďže zahŕňa prenos technológie z existujúcej kotolne do nových priestorov (nová kotolňa nahradí pôvodnú v dome hostí).

V prípade záujmu o účasť na projekte vás radi privítame osobne a oboznámime s potrebnými detailami.


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 0,00 EUR

Cieľ: 185 335,00 EUR

Kategória: Špeciálny investičný projekt

Kontaktné informácie

Ak chcete podporiť toto dielo, môžete s obrátiť na o. Michala Máriu OSB: michalmaria@benediktini.sk

Finančné príspevky možno zaslať na číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0856 1679. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím "rehole.sk".

Pán Boh zaplať za každú vašu pomoc!

☰ Benediktíni | Projekty