Aby deťom dobre bolo… aby teplo bolo

Aby deťom dobre bolo… aby teplo bolo

Popis projektu

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa je zriaďovateľom n.o. ALŽBETKA v Spišskej Novej Vsi, cez ktorú sa snažíme pomáhať iným, rešpektujúc súčasne platnú legislatívu. V samotnej budove neziskovej organizácie máme dve zariadenia:

Krízové stredisko, kde sa práve nachádza 15 detí, ktoré sú tu na pobytovej forme. Deti prichádzajú z neľahkých rodinných pomerov a situácií. S našimi zamestnancami vo výchove sa im snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a úplnú starostlivosť ako náhradu za ich zložité detstvo a životné okolnosti.

V priestoroch budovy funguje aj trieda našej Materskej školy rodinného typu pre 20 detí z mesta a okolia. Pedagogika vychádza z koncepcie M. Montessori a vytvára edukačné prostredie pre prirodzený vývoj detí pod vedením pedagógov. Popoludní tu majú rôzne krúžky a záujmové aktivity.

V oboch zariadeniach prebiehajú aj katechézy „Dobrého pastiera“. Sme vďační Pánovi za dar týchto detí. Chceme im v zmysle našej charizmy dať pocítiť, že sú Bohom milované také, aké sú. Deti tu môžu duchovne, osobnostne a všestranne rásť.

Stojíme však pred výzvou. Budova, kde deti žijú a vzdelávajú sa, potrebuje rekonštrukciu kotolne a tepelného kúrenia. Kvôli technicky už nevyhovujúcemu stavu a efektívnosti je plánovaná plynofikácia celého objektu. S tým sú spojené prípravy, technická dokumentácia a samotná realizácia. Náklady, presahujúce naše možnosti, sa budú celkovo pohybovať vo výške asi  27 000 €.

Chceme Vás, ako našich darcov a dobrodincov dobrých diel, poprosiť o finančnú podporu - natoľko, nakoľko ste toho sami schopní v menšom či väčšom rozsahu a na základe Vašej veľkodušnosti.

Vopred Pán Boh zaplať a vedzte, že našich dobrodincov v modlitbách prekladáme Pánovi. Nech Vám Boh odmení Vašu štedrosť a nech Vám žehná.


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 0,00 EUR

Cieľ: 27 000,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Bližšie informácie o projekte Vám ochotne poskytne riaditeľka n.o. Alžbetka - Sr. Mechtilda Haburajová; email: alzbetka.snv@gmail.com

Svoje príspevky môžete zasielať na účet n.o. Alžbetka: SK49 1100 0000 0026 2684 0908 (variabilný symbol: 118; správa pre prijímateľa: Alžbetka)

Viac o neziskovej organizácii Alžbetka nájdete na: www.alzbetka-no.sk

☰ Vykupiteľky | Projekty