Alžbetínky

Alžbetínky (Rehoľa svätej Alžbety)

Sestry alžbetínky majú františkánsku spiritualitu. Zakladateľka Apolónia Radermecherová žila v 17. storočí v Nemecku a zvolila si sv. Alžbetu Uhorskú za vzor nasledovania Boha a starostlivosti o chorých. Život služby iným, skĺbený s dynamikou osobnej i spoločnej modlitby, je vnímaný v duchu pokánia a františkánskej radosti. Takáto bola vízia Alžbety, o rovnaké sa snažila aj Apolónia a v týchto šľapajach sa snažia nasledovať Krista aj sestry alžbetínky. 

V Európe je viac alžbetínskych kláštorov, pričom každý má vlastnú právnu autonómiu. Na Slovensku je len 1 komunita. Služba chorým, starým alebo biednym je spoločným zámerom apoštolátu každého kláštora alžbetínok, ale líši sa pri každom rehoľnom dome podľa aktuálnych možností a potrieb spoločnosti.

Skratka: OSE (Ordo Sanctae Elisabeth)

Čomu sa venujeme?

Služba sestier alžbetínok v Bratislave spočíva v starostlivosti o chorých v nemocnici - Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.. Sestry pracujú na jednotlivých oddeleniach, ambulanciách, v administratíve, v lekárni, pomáhajú v sakristii nemocničnej kaplnky. Vo svojich pracovných kolektívoch i medzi všetkými zamestancami a pacientami sa snažia šíriť ideály sv. Alžbety svojou prácou, osobnou prítomnosťou, slovom i činmi. Smieť pomáhať chorým v ich telesných, duchovných i duševných ťažkostiach prežívajú ako osobné povolanie k slúžiacej láske.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Web stránka: www.alzbetinky.sk

E-mail: alzbetinky@ousa.sk

Naše pôsobiská

Kláštor alžbetínok v Bratislave

Bratislava - Staré mesto

Kláštor a kostol sestier alžbetínok

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 4945 7508