Činnosť rehoľníkov

Vo všetkom som vám bol príkladom: že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Veď on povedal: Blaženejšie je dávať, ako prijímať.

- Skutky apoštolov 20, 35
Kontemplatívna činnosť

Modlitba a duchovný život patria k základom každej formy zasväteného života. Niektoré rády a inštitúty však venujú zvláštnu pozornosť nasledovaniu Ježiša Krista v jeho modlitbe k Otcovi na odlúčenom mieste. Kontemplatívne inštitúty si s veľkou úzkostlivosťou chránia svoj osobitný životný štýl a prispievajú k rastu Cirkvi a dobru spoločnosti tajomným, no mimoriadne účinným spôsobom.

Misijná činnosť

Všetci kresťania sú povolaní k šíreniu dobrej zvesti o Božom milosrdenstve a k formovaniu spoločnosti na pevných morálnych základoch lásky k Bohu i blížnemu. Misijné inštitúty pripravujú a vysielajú svojich členov, aby sa naplno venovali tejto činnosti. Mnohí slovenskí misionári a misionárky z týchto inštitútov pôsobia v najrôznejších končinách sveta.

Farská pastorácia

Cirkev posiela svojich pracovníkov, aby na každom mieste podporovali veriacich v dobrom a slúžili im prostredníctvom vyučovania, vysluhovania sviatostí a duchovného sprevádzania vo farských spoločenstvách. Mnohí rehoľníci a rehoľníčky sú priamo zapojení do farskej pastorácie a pomáhajú tak diecéznym biskupom a kňazom v ich činnosti.

Zvláštna duchovná služba

Mnohé inštitúty zasväteného života prinášajú osobitnú ponuku duchovnej služby, ktorá je plodným doplnením bežnej farskej pastorácie. Organizovanie špeciálnych podujatí (duchovné cvičenia a obnovy, katechetické stretnutia, duchovné pobyty...), alebo starostlivosť o zvláštne skupiny veriacich (deti, mládež, rodiny, väzni...) dáva nový rozmer pôsobeniu Cirkvi a je často nenahraditeľným prínosom.

Pedagogická, vzdelávacia
a vedecká činnosť

Kláštorné školy a prvé univerzity boli darom Cirkvi pre všestranný rozvoj ľudskej spoločnosti. Rehoľníci a rehoľníčky aj dnes pokračujú v tradíciách vzdelávania a vedeckej činnosti, nielen na poli náboženstva a teológie, ale aj v mnohých iných odboroch, na rôznych školách i univerzitách.

Charitatívna, sociálna
a zdravotnícka činnosť

Starostlivosť o chudobných, núdznych i chorých patrí k charakteristickým činnostiam Cirkvi od čias jej vzniku. Nemálo mužov a žien sa i v dnešnej dobe zasvätilo práci v prospech blížnych v rehoľných spoločenstvách, nezištne slúžiacich tým, ktorí to potrebujú.

Publikačná, kultúrna
a produkčná činnosť

Vďaka starovekým a stredovekým kláštorom sa dodnes zachovali veľké poklady písomnej kultúry i rôznych druhov umenia. Ani dnes nezakopávajú rehoľníci a rehoľníčky svoje talenty, ale písmom a rôznymi inými formami obohacujú Cirkev i svet.