Vincentíni

Vincentíni (Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul)

Počiatky Misijnej spoločnosti siahajú ku roku 1617 do Francúzska, keď vtedy mladému kňazovi Vincentovi de Paul božia Prozreteľnosť počas cesty na zámok v mestečku Folleville v Picardii, poslala správu o umierajúcom dedinčanovi z mestečka Gannes, ktorý túžil Vincenta vidieť. Vincent ho povzbudzoval, aby si vykonal generálnu svätú spoveď. Dedinčan nakoniec oľutoval všetky svoje previnenia, ktoré celé tie roky skrýval. Vincent mal pocit, že v poslednej chvíli milosť vyslobodzuje jeho dušu z pazúrov zlého.

O týždeň neskôr, 27. januára 1617, na sviatok Obrátenia sv. Pavla,  sa Vincent rozhodol v kostole vo Folleville kázať o generálnej svätej spovedi a o jej správnom konaní. Chudobný ľud húfne pristupoval po tejto kázni ku generálnej svätej spovedi. Bolo to preň ako zjavenie, vtedy pocítil, že toto je jeho poslanie, že práve toto dielo mu Boh určil: prinášať evanjelium chudobnému dedinskému ľudu. Vo vývoji Vincentovho pohľadu na svet zaujali veľkú úlohu najmä tí najbiednejší a to vidiecky ľud, ktorému tak chcel Vincent zasvätiť celý svoj život.

K týmto udalostiam siaha zrod vincentínskej charizmy, ktorej heslom je "Evangelizare pauperibus misit me." (Poslal ma hlásať Evanjelium chudobným.) V súčasnosti má Misijná spoločnosť viac ako 3500 členov, vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Kňazi a bratia sa venujú najrôznejším oblastiam práce s chudobnými, konajú ľudové misie, taktiež sa zameriavajú na výchovu kléru a spoluprácu so spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky, ktorých duchovná správa patrí práve "lazaristom", alebo inak ľudovo povedané "vincentínom".

Skratka: CM (Congregatio Missionis)

Heslo: Evangelizare pauperibus misit me

Čomu sa venujeme?

Na Slovensku sa naši kňazi venujú ľudovým misiám, službou chorým a umierajúcim v nemocniciach, pastoráciou vo farnosti a taktiež duchovnou správou vo väznici. Pod slovenskú provinciu patrí i Česká republika, kde naši kňazi konajú ľudové misie a spravujú dve farnosti. Hlavným sídlom Misijnej spoločnosti na Slovensku je Bratislava, kde sa nachádza provinciálny dom spolu so seminárom vo farnosti Ružinov. Taktiež naši misionári pôsobia v krajine Honduras, kde sa snažia šíriť cirkev Ježiša Krista v podmienka "ad gentes".

Spoločnosť sa svojím charakterom radí k spoločnostiam apoštolského života. Máme svojho generálneho predstaveného, pričom sme rozdelení do jednotlivých provincií na čele ktorej stojí vizitátor. Kňazi a bratia našej spoločnosti skladajú večné sľuby čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v hlásaní Evanjelia chudobným, aby sa tým väčšmi pripodobnili Kristovi ohlasujúceho Radostnú Zvesť všetkému stvoreniu.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Viac info na našej internetovej stránke:

Alebo na facebookovej stránke nášho seminára:

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Bratislava, Provinciálny dom

Bratislava-Ružinov

Provinciálny dom vo farnosti Ružinov, ktorú má v duchovnej správe naša spoločnosť

Farnosť sv. Alžbety Banská Bystrica

Banská Bystrica

Novo postavený misijný dom s predchádzajúcou dlhoročnou tradíciou a pôsobením našich misionárov.

Farnosť Bijacovce

Bijacovce

Farnosť Bijacovce má 1150 obyvateľov a dva filiálne kostoly v Ordzovanoch a v Pongrácovciach.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK69 0200 0000 0011 1648 6553

Za všetkých našich dobrodincov sa pravidelne modlíme a raz mesačne každý kňaz Misijnej spoločnosti za vás obetuje svätú omšu.

Ďakujeme za vašu štedrosť a vyslovujeme vám úprimné Pán Boh odmeň.

Podporte nás 2% z daní

Darovaním 2% podporíte mnohé z naších projektov.

Ďakujeme za 2% vaších daní

Ďakujeme Vám za dôveru a vyprosujeme Božie požehnanie pre Vás a Vaše rodiny.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.