Ružové sestry

Ružové sestry (Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony)

Kongregácia Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony je ženská klauzúrna rehoľa, ktorá má kontemplatívno – misijný charakter.

Trojičná spiritualita so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a k Božskému Srdcu, formuje medzinárodné komunity sestier, ktoré svoje kontemplatívo-misijné povolanie žijú v tichu a skrytosti kláštora, celkom sa venujú službe ustavičnej poklony a chórovej modlitbe a tak slúžia misijnému dielu Cirkvi ako „misionárky na kolenách“.

Centrom spoločenstva je Eucharistia. Podľa možnosti je v kláštoroch vo dne i v noci poklona pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. Je v nej obsiahnuté všetko, čo slúži živému vzťahu medzi Bohom a človekom. Tu sa pred Pána Boha prednášajú všetky celosvetové záležitosti, bez toho, že by ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.

Skratka: SSpSAP (Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua)

Heslo: Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery!

Čomu sa venujeme?

Kontemplácia - pod vedením Ducha Svätého sa sestry vo viere ponárajú do lásky a tajomstva spásy Trojjediného Boha životom úplne zameraným na kontempláciu.

Ustavičná poklona - Láske, ktorá nás ľudí v tejto Sviatosti stretáva, na ktorú však nie všetci odpovedajú, odpovedajú sestry službou ustavičnej poklony. V Nitrianskom kláštore pre malý počet sestier zatiaľ ešte nie je nepretržitá adorácia, hoci niektoré hodiny adorácie majú aj laici.

Chórová modlitba - z poverenia Cirkvi slávia chórovu modlitbu. V modlitbe dávajú sestry spojené so svojím Pánom svoj život za život sveta a vyprosujú, aby Jeho kráľovstvo pokoja, spravodlivosti a lásky napĺňalo srdcia všetkých ľudí.

Modlitba a obeta za kňazov - modlitbou a obetou za kňazov prosia Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a aby bohato žehnal ich prácu.

Prosebné modlitby - otvorené pre potreby a starosti Cirkvi ako aj pre núdzu celého ľudstva, predkladajú sestry Bohu prosby za všetkých ľudí. Svoje úmysly môžu ľudia zveriť do ich modlitieb priamo v kláštore alebo aj telefonicky, či písomne listom alebo prostredníctvom internetu: prosby o modlitbu.

Práca a štúdium - prácou sa starajú o svoje živobytie a štúdiom predovšetkým Sv. Písma spirituality a liturgie, prehlbujú svoj vzťah k Bohu.

Klauzúra - rozjímavý život vyžaduje odlúčenosť od sveta ktorej znamením a formou je klauzúra. Stála klauzúra predstavuje zvláštnu životnú formu, ako byť v mlčaní a v samote stále pri Pánovi. Pravé hľadanie vnútorného spojenia s Bohom nutne vyžaduje mlčanie celého človeka. Vedomé zrieknutie sa určitých spoločenských dobier, hoci sú hodnotné, pomáha odovzdať sa viac Bohu, byť pre neho slobodnejšie a viac mať účasť na utrpeniach a nádejach ľudí.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Internetová stránka: www.sspsap.sk

E-mail: sspsap.nitra@gmail.com

Naše pôsobiská

Kláštor Najsvätejšej Trojice

Nitra

Založený v roku 2008

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK84 1100 0000 0026 2177 7460