Misijné sestry (Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého)

Sme medzinárodnou misijnou kongregáciou. Sestry z rôznych častí sveta sú povolané svedčiť o Spoločenstve Trojjediného Boha v rozmanitosti kultúr, národov a náboženstiev.

Všade, kamkoľvek nás Cirkev pošle, ohlasujeme lásku Otca, ktorý vtelením svojho Syna a zoslaním Ducha Svätého chce priviesť všetkých ľudí do spoločenstva lásky Trojjediného Boha.

Osobitným spôsobom uctievame Ducha Svätého. Ako jednotlivci i ako spoločenstvo sme neustále vyzývané rozlišovať jeho pôsobenie v našich aktivitách. 

Skratka: SSpS (Servarum Spiritus Sancti)

Heslo: Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!

Čomu sa venujeme?

Misionárska služba je základ a cieľ našej Kongregácie. V našich rozmanitých prácach slúžime misionárskemu poslaniu Cirkvi. Podľa reality a problematiky každej krajiny sú ustálené priority a apoštoláty, ktorým sa sestry venujú. Snažíme sa byť blízko ľuďom, ktorí sú vyčlenení zo spoločnosti a ku ktorým sa zvesť evanjelia ešte nedostala, alebo potrebujú Boha znovu objaviť.

Konkrétne apoštoláty: katechéza detí a mládeže v školách a v rodinách, pastoračná práca so ženami, Rómami, bezdomovcami, väzňami, starými, malomocnými, HIV  chorými a deťmi z ulice. Osobitne sa zameriavame na misijnú animáciu - prehlbovanie misijného povedomia medzi luďmi. Zapájame sa do aktivít, ktoré chránia a podporujú život a dôstojnosť všetkého stvorenia.

Vo viacerých krajinách sa vytvorilo modlitbové spoločenstvo laikov pod názvom Misijné združenie Ducha Svätého, ktorého členovia podporujú obetou a financiami našu misionársku činnosť. Spoločne s nami túžia vydávať svedectvo o Božej láske. Úctou k Duchu Svätému posväcujú svet, seba samých a svoje rodiny. 

MaZ - Misionári na čas - je ponuka pre mladých ľudí, ktorí majú túžbu aspoň jeden rok spolu s nami žiť, modliť sa a pracovať v službe na misiách.

 


Kde sa možno dozvedieť viac?

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Provinciálny dom Kláštor Ducha Svätého

Ivanka pri Nitre

V budove Kláštora Ducha Svätého sa nachádza sídlo provinciálneho vedenia Slovenskej provincie, komunita sestier a zariadenie pre seniorov Domov svätého Jozefa.

Dom Matky Márie Heleny

Nitra

pastoračno - sociálna činnosť

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK49 1100 0000 0029 2684 5321

Ďakujeme za každý Váš prejav podpory. Na našich dobrodincov pravidelne myslíme v našich modlitbách.