Notredamky

Notredamky (Kanonisky svätého Augustína rehole Notre Dame)

Sme rehoľné sestry, pre ktoré je vzorom život prvých kresťanských spoločenstiev (tri sľuby - čistota, chudoba, poslušnosť, spoločný život podľa reguly sv. Augustína) a Ježiš Kristus Učiteľ - jeho ohlasovanie Božieho kráľovstva (výchova a vyučovanie v školách - štvrtý sľub). Panna Mária - Naša Pani je našou učiteľkou zasväteného života.

Spoločne slávenou liturgiou hodín, osobnou modlitbou a každodennou adoráciou umožňujeme, aby rástlo Božie kráľovstvo v dnešnom svete.

Pokračujeme v diele svätého Petra Fouriera a blahoslavenej Alexie Le Clerc, ktorí koncom šestnásteho storočia odpovedali na pozvanie Ducha Svätého postarať sa o chudobné deti. Na území Lotrínska založili prvé školy, v ktorých vyučovali chudobné dievčatá.

Skratka: CSA (Canonissae Sancti Augustini)

Heslo: Každému osožiť, nikomu neškodiť a robiť toľko dobra, koľko je len možné.

Čomu sa venujeme?

Venujeme sa výchove a vyučovaniu predovšetkým detí a mádeže a zároveň formovaniu rodín prostredníctvom našich škôl.

V súčasnosti pôsobíme ako učiteľky, katechétky a vychovávateľky v Základnej škole Matky Alexie a na Gymnáziu Matky Alexie, ktoré sme zriadili v Bratislave.

Sestry sprevádzajú deti  mládež pri získavaní nových vedomostí na vyučovacích hodinách, ale aj pri stretnutí s Pánom v Božom Slove a v Eucharistii na duchovných obnovách a na stretkách.

Choré a staré sestry svojou modlitbou a obetou vyprosujú požehnanie pre našich učiteľov a žiakov.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Jesenského 4
811 02 Bratislava

Tel: +421 2 544 32 846

E-mail: kanonisky.nd@gmail.com

Web: www.kanonisky-nd.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Kláštor Notre Dame Bratislava

Bratislava - Staré mesto

Komunita sestier

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK06 3100 0000 0040 0067 3406

Podporíte naše aktivity pre žiakov a ich rodiny. Pán Boh zaplať!