Kláštor Nové Zámky

Aby sme porozumeli prečo pomenovali námestie v našom meste podľa rádu sv. Františka, musíme si objasniť okolnosti vzniku tohto rádu a jeho rolu v oblasti vedy a umenia. Rád Františkánov vznikol na začiatku 13. storočia ako žobravý rád. Jeho zakladateľom bol sv. František z Assisi, pôvodným menom Giovanni Bernardone, ktorý sa vyliečil z vážnej choroby a potom takmer všetok svoj čas a silu venoval ošetrovaniu chorých a úbohých ľudí. V roku 1224 sa uchýlil v Alverne. Podľa legendy sa mu tu zjavil Ježiš v podobe ukrižovaného serafína (serafíni v biblii boli šesťkrídli ohniví anjeli).

   Tri roky po jeho smrti ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého. Rehoľný rád pomenovaný podľa neho, má za hlavnú úlohu duchovné pastierstvo a obrátenie kacírov. Neskôr sa tento rád rozdelil na dve veľké vetvy: na rád observantes (františkánov) a na rád convetuales (minoritov). Nosili tmavohnedé rúcho, biely opasok z motúza s čítankou, kapusium a sandále, cez zimu aj golier.

 Napriek chudobe nezabúdali ani na vedu a umenie a mnohí z nich boli známi, napr.: svätý Ján Kapisztrán ako známa osoby maďarských dejín, Pelbárt Temesvári, cirkevný rečník a spisovateľ, Pál Tomori, arcibiskup a biskup. Viacerí z nich zapĺňali vysoké kňazské posty, ba stali sa pápežmi- Mikuláš IV., Alexander V., Koloman XIV., Sixtus IV. a V.

   Mesto Nové Zámky sa dostalo do styku s Františkánmi roku 1631, keď Peter Pazmány sem osadil mníchov františkánskeho rádu. Stavba františkánskeho kostola a kláštora, ktorú riadil sám Peter Pazmány, sa začala roku 1626. Vysvätenie prebehlo s veľkou slávou 24. mája 1631, keď počas slávnostných obradov zaviedli mníšske rády. Nad vchodom kostola je nápis: "Pax intrntibus" "Pokoj vchádzajúcim". Kláštor je známy z hľadiska maďarskej kresťanskej kultúry podľa toho, že v jeho niekda jšej knižnici v strde minulého storočia objavili štyri vzácne kódexy: Novozámocký kódex, Czechov kódex, Thewrewkov kódex a Piryho zvitky. K menu Františkánov sa viaže aj najstarší maďarský kódex, Jókaiho kódex, ktorý obsahuje legendu o sv. Františkovi.

   Biblia františkánskeho rádu je najstarší preklad biblie, ktorý poznáme. Jeho tvorcami boli františkánski mnísi.

   Katolícke gymnázium v Nových Zámkoch, ktoré po prvý raz otvorilo svoje brány 2. októbra 1842 bolo riadené františkánkymi učiteľmi. Na počesť práce františkánskeho rádu pomenovali ulicu Ľ. Štúra až po Tureckú ulicu Námestím františkánov.

Adresa

Františkánsky kláštor

Kostolná 1

940 62 Nové Zámky

Kontakty

Tel.: +421-35-640 06 27

E-mail: klastornz@frantiskani.sk

☰ Františkáni | Pôsobiská