Komunita sestier

Poslaním Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul je odpovedať na výzvy chudobných. Naši zakladatelia sv. Vincent de Paul a sv. Lujza de Marillac uprednostňovali a vyhľadávali najchudobnejších a najopustenejších. Vo vernosti charizme i naša komunita venuje sily a čas ľuďom bez domova, väzňom, chudobným rodinám, opusteným, starým a chorým, deťom a mládeži.

Služba väzňom

Od apríla 2004 spolupracujeme s väzenským duchovným košickej väznice. Raz v týždni prichádzajú jedna alebo dve sestry na osobné rozhovory s odsúdenými a každú nedeľu s nimi slávime sv. omšu, na ktorú sa spoločne pripravujeme nácvikom piesní a modlitbou.

Služba v škole

Tri sestry pôsobia na školách, jedna na základnej škole sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ul. ako učiteľka biológie a chémie, druhá  učí dejepis na spojenej škole sv. košických mučeníkov a tretia slovenský jazyk na bilingválnom gymnáziu sv. Edity Steinovej.

Služba sociálne slabým viacpočetným rodinám

Poskytujeme pomoc viacerým rodinám, ktorým finančné príjmy nestačia na pokrytie všetkých výdavkov. Dvakrát v týždni ich zásobujeme potravinami, príležitostne im dávali šatstvo a hygienické potreby, v prípade potreby aj lieky. Snažíme sa  pomáhať i rodinám, ktoré sa ocitnú na ulici.

Služba deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

je zameraná na pomoc deťom a mládeži ohrozených sociálnym vylúčením. Skupina detí je rôznorodá. Sú medzi nimi deti z rozvrátených a z viacpočetných rodín. Niektoré z nich majú za sebou život na ulici a momentálne žijú v krízových centrách pre matky s deťmi. Viaceré z nich pre mentálnu zaostalosť navštevujú špeciálne školy. Bývajú v náročných podmienkach, v prostredí, ktoré po materiálnej stránke nezodpovedá celospoločenskému štandardu. Pomoc týmto deťom spočíva v poskytovaní základných materiálnych potrieb (lieky, obedy v škole, obuv a odev). Súčasťou projektu je i zabezpečenie detí do školy zakúpením zošitov, písacích potrieb a pod. Počet detí je 45. Počas jarných a letných prázdnin pre nich organizujeme trojdňový prímestský tábor, ktorého náplňou je  náučný, duchovný, zábavno-herný  a športový program.

Služba ľuďom bez domova

Poskytujeme im starostlivosť od roku 1998. Spočiatku sme im vydávali stravu len príležitostne. Keď narástol počet týchto chudobných, začali sme im variť polievku. Denne vydávame v letnom období 30 až 40, v zimnom období 40 až 60 porcií desiatovej polievky s chlebom pre ľudí žijúcich na ulici. V prípade potreby im poskytujeme základné zdravotnícke ošetrenie, hygienu, odvšivovanie a výmenu prádla. Okrem zabezpečenia základných potrieb na prežitie sa snažíme duchovnými rozhovormi a sociálnym poradenstvom pozdvihovať ich ľudskú dôstojnosť a pomáhať im zaradiť sa do normálneho života spoločnosti.

Služba deťom a mládeži

Staráme sa o ľudskú a duchovnú formáciu jednotlivých spoločenstiev ZMM vo viacerých farnostiach, najmä v okolí Humenného, Prešova, Trebišova  a Košíc. Počas letných prázdniny organizujeme letné duchovné tábory pre deti a duchovné obnovy pre mladých.

Služba chorým

Viacerým chorým v našej farnosti prinášame Eucharistiu do ich príbytkov a na onkologické oddelenie do Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura.

Služba rodičom drogovo závislých detí

Každú stredu sa v kaplnke nášho domu spoločne s rodičmi drogovo závislých detí modlievame ruženec. V sobotu majú priestor na vzájomné povzbudenie výmenu skúseností.

Adresa

Smetanova 6
Košice

Kontakty

055/62 506 91
dklkosice@gmail.com

☰ Vincentky | Pôsobiská