Vincentky (Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul)

Medzinárodná Spoločnosť, ktorú založili sv. Vincent de Paul a sv. Lujza de Marillac v 17. storočí vo Francúzsku je v Cirkvi známa pod názvom

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, služobníc chudobných.

Sme povolané slúžiť Ježišovi Kristovi v chudobných a núdznych v duchu pokory, jednoduchosti a lásky. Podnecované láskou Ježiša Krista a podporované modlitbou, žijeme v komunitnom spoločenstve, kde prežívame spoločné poslanie služby, ktorá je adresovaná ľuďom v akejkoľvek potrebe, či už materiálnej alebo duchovnej.

V Cirkvi sme uznané ako spoločnosť apoštolského života. Naši Zakladatelia boli vnímaví na Boží hlas a Pán nich obdaril duchom živej viery, dôvery a milosrdnej lásky. Preto im v chudobných, chorých, trpiacich a opustených odhaľoval svoju vlastnú tvár.

Aby sme nasledovali Krista a pokračovali v jeho poslaní, volíme si úplne a radikálne žiť podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti, ktoré nás uschopňujú plniť cieľ Spoločnosti, ktorým je služba Kristovi v chudobných. V súčasnosti približne 15 000 sestier pôsobí v 94 krajinách sveta na piatich kontinentoch.

Skratka: DKL (Dcéry kresťanskej lásky)

Heslo: Caritas Christi urget nos! — Láska Ježiša ukrižovaného nás podnecuje.

Čomu sa venujeme?

Sestry Slovenskej provincie pracujú v oblasti


Kde sa možno dozvedieť viac?

SPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY
Oravská 10
94901 Nitra
email: sekretariat@vincentky.sk
telefón: 037 / 69 206 00
www.vincentky.sk

Naše pôsobiská

Nitra - sídlo provincie

Nitra

Sídlo predstavených a miesto formácie

Komunita sestier

Mendryka

Domov pre staré a choré sestry, pastorácia vo farnostiach

Komunita sestier

Košice

Formačná komunita

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK67 6500 0000 0000 2022 0932